Opłaty i podatki

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 101, poz.649 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zaś zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Notariusz oblicza oraz pobiera podatek od strony czynności (podatnika), a następnie wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu (Urząd Skarbowy).

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, którą następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.).

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (art. 5 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189, poz.1158 z późn.zm.), a wysokość stawek taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 r. Nr 148, poz.1564 z późn.zm.).

Do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23 %.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych tj. Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej (Urząd Skarbowy w Dębicy, ulica Kolejowa 21) oraz sądów prowadzących księgi wieczyste właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Notariusz nieodpłatnie przesyła wypisy i odpisy aktów notarialnych do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego oraz innych właściwych instytucji (np. Wójta Gminy/Prezydenta Miasta).

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.